Wim Vos Automatisering

Freelance Systeembeheer in Velp/Arnhem

Selecteer de taal

Algemene Voorwaarden Wim Vos Automatisering Webdesign Kamer van Koophandel te Arnhem: 09147394
Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Wim Vos Automatisering en onder overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Wim Vos Automatisering, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Wim Vos Automatisering gesloten overeenkomsten.
2.2 Door de opdracht te geven aan Wim Vos Automatisering c.q. door opdrachtbevestiging verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Wim Vos Automatisering en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail met Wim Vos Automatisering zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Wim Vos Automatisering en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 De door Wim Vos Automatisering gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven en binden Wim Vos Automatisering pas als de opdrachtgever ze binnen 30 dagen schriftelijk en ondertekend heeft bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.2 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Wim Vos Automatisering een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Wim Vos Automatisering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Artikel 4. Financiële bepalingen
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere eventuele heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Na goedkeuring van de offerte dient 40% van het totaalbedrag als aanbetaling te worden voldaan. Na het gereedkomen van de website is de opdrachtgever het restantbedrag verschuldigd en zal dit worden gefactureerd. Na ontvangst van de betaling wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst, volgt aanmelding bij zoekmachines en relevante pagina’s en geldt de website als volledig opgeleverd. Verdere veranderingen voert Wim Vos Automatisering niet meer kosteloos uit.
4.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodieke betalingen door de opdrachtgever mag Wim Vos Automatisering de geldende prijzen en tarieven aanpassen na een schriftelijke kennisgeving tenminste drie maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe prijzen en tarieven. Indien de opdrachtgever laat weten niet met deze aanpassing in te stemmen, eindigt de overeenkomst automatisch na het verstrijken van de lopende contracttermijn.
4.4 Indien de opdrachtgever een onderhoudscontract voor een bestaande website met Wim Vos Automatisering heeft afgesloten, brengt Wim Vos Automatisering de kosten daarvan 2x per jaar in rekening.
4.5 Indien Wim Vos Automatisering voor de opdrachtgever de domeinnaam en de hostingprovider regelt brengt Wim Vos Automatisering 1 x per jaar de abonnementskosten daarvan in rekening.
4.6 Alle betalingen moeten gedaan worden maximaal binnen 14 werkdagen na factuurdatum op bankrekening NL29INGB0005351861 t.n.v. Wim Vos Automatisering. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4.7 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Wim Vos Automatisering nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in gebreke en is hij de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle door Wim Vos Automatisering te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,--.
4.8 Wim Vos Automatisering is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Wim Vos Automatisering doorberekend.
Artikel 5. Naamsvermelding en promotie
5.1 Wim Vos Automatisering heeft het recht te allen tijde een link naar haar eigen website op de aangeleverde website te plaatsen of te verwijderen.
5.2 Wim Vos Automatisering mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Wim Vos Automatisering zal zich naar beste kunnen inspannen de opdrachten met zorg uit te voeren.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wim Vos Automatisering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wim Vos Automatisering worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wim Vos Automatisering zijn verstrekt, heeft Wim Vos Automatisering het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 7. Wijzigingen en meerwerk
7.1 Indien Wim Vos Automatisering op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Wim Vos Automatisering worden vergoed volgens het tarief van 45 euro per uur.
Artikel 8. Duur en beëindiging
8.1 Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden, behoudens tijdige opzegging met inachtneming van deze opzegtermijn, elk jaar stilzwijgend verlengd.
8.2 Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
8.3 Wim Vos Automatisering kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Wim Vos Automatisering gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende (betalings-)voorwaarden.
8.4 Wim Vos Automatisering heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens Wim Vos Automatisering niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Wim Vos Automatisering zal de opdrachtgever hierover van tevoren in kennis stellen, tenzij dit in alle redelijkheid en billijkheid niet van Wim Vos Automatisering kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
Artikel 9. Termijn van levering
9.1 Een door Wim Vos Automatisering opgegeven termijn voor het maken van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Ook in dat geval is Wim Vos Automatisering eerst in verzuim, nadat de opdrachtgever haar per aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 Wim Vos Automatisering en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Wim Vos Automatisering geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
10.2 De aansprakelijkheid van Wim Vos Automatisering zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag voor de verleende diensten, gemaximeerd tot 500 euro per schadegeval.
10.3 Wim Vos Automatisering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat door derden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De opdrachtgever vrijwaart Wim Vos Automatisering voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
10.4 Elke aansprakelijkheid van Wim Vos Automatisering vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
10.5 De opdrachtgever controleert regelmatig zelf dat hij/zij beschikt over alle benodigde licenties voor het gebruik van afbeeldingen en teksten die gebruikt zijn op de website. Wim Vos Automatisering en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende licenties over afbeeldingen en teksten.
Artikel 11. Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Wim Vos Automatisering gerechtigd haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij hierdoor tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, die niet aan Wim Vos Automatisering kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Wim Vos Automatisering kan worden gevergd.
11.3 Wim Vos Automatisering is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider (zoals het uit de lucht gaan), domeinnaamregistrant of anderen waarop Wim Vos Automatisering geen invloed kan uitoefenen.
11.4 Wim Vos Automatisering heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
Artikel 12. Diversen
12.1 Op alle aanbiedingen van Wim Vos Automatisering en de met haar gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Wim Vos Automatisering kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichting te betalen voor de reeds geleverde diensten.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
13.2 De door Wim Vos Automatisering vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
13.3 Door Wim Vos Automatisering of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Wim Vos Automatisering.
Artikel 14. Privacy bepalingen
14.1 De persoonsgegevens van de opdrachtgever worden door Wim Vos Automatisering slechts gebruikt om zijn aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) belangrijk.
14.2 De persoonlijke informatie van de opdrachtgever, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk en worden alleen gebruikt in de aangeleverde website. Wim Vos Automatisering verstrekt deze informatie, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder zijn uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming, uitgezonderd de gegevens die op de aangeleverde website vermeld staan in opdracht van de opdrachtgever.